Säännöt

Yhdistyksen nimi on The Finnish Division of the International Academy of Pathology - IAP:n Suomen osasto. Yhdistyksen toimialue on Suomi ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on patologian alan koulutuksen, tutkimustoiminnan ja laboratoriomenetelmien kehittäminen Suomessa. Tähän yhdistys pyrkii järjestämällä tieteellisiä kokouksia ja kursseja, myöntämällä apurahoja ja harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä patologit, patologiaan erikoistuvat lääkärit sekä muiden alojen akateemisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa patologiaan. Emeritusjäseneksi voi hakea yhdistyksen eläkkeelle siirtynyt jäsen, joka ei enää toimi patologina tai muussa koulutustaan vastaavassa tehtävässä. Emeritusjäsenellä on osallistumis- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Jäsenyyshakemukset hyväksyy johtokunta. Yhdistys voi myös kutsua kunniajäseniä. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää vuosikokous johtokunnan esityksestä. Kunniajäsenehdokkaan tulee saada yli puolet annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta. Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka kahden vuoden ajan on jättänyt jäsenmaksun maksamatta. Kunnia- ja emeritusjäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Johtokunta voi päätöksellään erottaa yhdistyksen jäsenen, mikäli se katsoo tämän käyttäytyneen yhdistyksen jäsenelle sopimattomalla tavalla tai aiheuttaneen vahinkoa yhdistyksen maineelle.

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä neljä jäsentä. Johtokunta voi kutsua koolle työryhmiä hoitamaan koulutukseen tai tieteelliseen toimintaan liittyviä asioita tai osallistumaan johtokunnan kokoukseen neuvonantajina.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on lisäksi kutsuttava koolle, jos kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on läsnä. Johtokunnan päätökset hyväksytään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätöksen ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnan jäsenen erotessa kesken toimikauden yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden henkilön.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on kahdella johtokunnan jäsenellä yhdessä, joista toinen on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava vuosikokouksen valitsemalle tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vastaanottamisesta.

Johtokunnan puheenjohtaja kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse jäsenen sihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai esittämällä kokouskutsun yhdistyksen kotisivulla. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi- ja kesäkuun välisenä aikana. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle johtokunnan niin päättäessä tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä anottua sitä kirjallisesti johtokunnalta.

10§

Yhdistyksen vuosikokouksessa 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, 2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3) vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja kantotapa sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintavuodeksi, 4) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä neljä jäsentä 5) valitaan tilintarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet, 6) esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien lausunto, 7) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille, 8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin esityksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

12§

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen jälkeen ylijäävät varat käytetään patologian edistämiseen Suomessa yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

13§

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt päivitetty 29.1.2019

PDF: IAP:n Suomen osaston säännöt